Dvojno iskazivanje cijena

By 5. September 2022.Vijesti

Dvojno iskazivanje cijena bit će ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura kako bi se spriječila neopravdana povećanja i neispravno preračunavanje cijena.Ako si otvorio ovaj članak, siguran sam da tražiš brži pregled svih relevantnih informacija jer ti se ne da iščitavati zakone i ostalu “lako dostupnu” popratnu dokumentaciju. Pa s tim na umu, bacimo se na posao.

Kod uvođenja Eura u RH, svi poslovni subjekti, što uključuje javni i privatni sektor te web trgovine, imat će obvezu prikazivati konverziju iz kune u euro u definiranom vremenskom razdoblju te po definiranom fiksnom tečaju konverzije. 

RAZDOBLJE DVOJNOG ISKAZIVANJA CIJENA 

Pripremno razdoblje i razdoblje dvojnog iskazivanja

Obvezno dvojno iskazivanje nastupa najkasnije prvog ponedjeljka u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem će proteći 30 dana od dana objave odluke Vijeća EU kojom će bit utvrđen fiksni tečaj konverzije, a ista obveza završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura.

Ako Vijeće EU, prema do sad definiranom planu, donese odluku o usvajanju eura za RH te utvrdi fiksni tečaj konverzije u srpnju 2022., 30 dana od objave će proteći u kolovozu 2022. Prvi ponedjeljak u mjesecu koji slijedi nakon kolovoza je 5. rujna 2022., a u kojem trenutku i službeno nastupa obveza dvojnog iskazivanja.

Poslovni subjekti mogu započeti dvojno iskazivati cijeni od dana koji slijedi nakon dana objave odluke Vijeća EU o usvajanju eura, uz pretpostavku da su ostvareni svi tehnički preduvjeti

Prema gore navedenome, pretpostavljeno razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja trajat će od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.

Razdoblje dvojnog optjecaja

Tijekom razdoblja dvojnog  iskazivanja cijena  biti će i jedan kraći period u trajanju od 2 tjedna, a koji će započeti danom uvođenja eura – započinje 1.1.2023. u 00:00 te traje zaključno do 14.1.2023. u 24:00. Dvojni optjecaj je optjecaj u kojem se prilikom transakcija gotovim novcem istodobno koriste euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja, odnosno tijekom tog razdoblja u optjecaju će se istodobno nalaziti i euro i kuna. 

Kako će od 1. siječnja 2023. euro postati i zakonsko sredstvo plaćanja u RH. od navedenog će se datuma glavna cijena na web trgovinama morati prikazivati u eurima dok će do tada glavna istaknuta cijena biti u kunama. 

Iako u smjernicama stoji: “Predlažemo dvojno iskazivanje tako da  je cijena u euru primarna (na lijevoj strani, ili iznad), a u kuni sekundarna (na desnoj strani ili ispod).” vjerujemo kako je prirodnije rješenje da je 

  • Do 1.1.2023. cijena u kunama snažnije istaknuta od cijene u eurima
  • Od 1.1.2023. cijena u eurima snažnije istaknuta od cijene u kunama

Nakon isteka dva tjedna, plaćanje će se vršiti isključivo u eurima, ali ostaje obveza prikaza cijene u kunama, a koja bi trebala trajati do kraja 2023. godine.

PRERAČUNAVANJE CIJENA U EURO

Za preračunavanje kune u euro koristi se isključivo fiksni tečaj konverzije kojeg utvrđuje Vijeće EU. U slučaju Republike Hrvatske fiksni će se tečaj konverzije sastojati od cijelog broja iza kojeg slijedi pet decimala. 

Trenutačno definirani tečaj, a koji se još uvijek može promijeniti prilikom usvajanja odluke Vijeća EU o prelasku na euro, iznosi 1 EUR = 7,53450HRK

Preračunavanje cijena iz kune u euro izvršava se primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem svih pet  decimala i zaokruživanjem dobivenog rezultata na dvije decimale s točnošću od jednog centa, u skladu s matematičkim pravilima  zaokruživanja:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan

Primjer konverzije:

Cijena/Novčani iskaz vrijednostiCijena/Novčani iskaz u eurima prije zaokruživanjaCijena/Novčani iskaz u eurima nakon zaokruživanja
69,99 kn9,289269360 EUR 9,29 EUR 
129,32 kn17,1637136 EUR17,16 EUR
30 kn3,9816842524 EUR3.98 EUR
0,03 kn 0,00398168 EUR0,00 EUR
0,04 kn0,00530891 EUR0,01 EUR 

Preračunavanje valuta ne smije utjecati na povećanje cijene ili na povećanje vrijednosti roba i usluga.

PRIKAZ CIJENA NA WEBU

Poslovni subjekt dužan je na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni istaknuti fiksni tečaj konverzije. 

Također, bitno je uzeti u obzir da će se dvojni prikaz cijene kao i tečaj konverzije morati prikazivati na svim mjestima na kojima je vidljiva cijena proizvoda. Definirano ne znači kako će kod svake istaknute cijene morati biti istaknut i fiksni tečaj konverzije jer bi se tako narušavao izgled stranice, a kako se pak radi o fiksnome tečaju, isti vrijedi za sve cijene i novčane iskaze jednako.

Konkretno, na web trgovinama dvojno će iskazivanje cijena morati primjenjivati na : stranicama kategorija, stranicama proizvoda, košarici, checkoutu, stranicama korisničkog računa, dokumentima potvrde narudžbe te računima.

Obveza dvojnog iskazivanja na računu podrazumijeva iskazivanje samo ukupnog iznosa na računu dok će se na stranicama web trgovine provoditi obveza iskaza dvojnog prikaza cijena za svaki artikl ili uslugu pojedinačno. 

Prilikom iskazivanja prodajnih cijena roba i usluga predlaže se koristiti oznaka EUR ili znak €. Oznaka EUR ili znak € slijedi iza iznosa i razmaka (npr. iznos od 20 EUR ili 20 €).

Bitne napomene

Informacije su preuzete i sažete s vladinih stranica i popratnih dokumenata. Za sada ih smatramo smjernicama koje pomažu u pripremi rješenja jer su kao takve podložne promjenama kako Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatsko još nije službeno stupio na snagu. Unatoč tome, ne očekuju se značajnije izmjene.

Iako je prvotna premisa bila da si na članak došao jer ti se nije dalo čitati dokumentaciju, u nastavku je ipak možeš pronaći kako uvijek postojimogućnost da je koje pitanje ostalo ne odgovoreno. Dodatne odgovore potraži na Smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune.

Izvor: inchoo_hr